Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 2 hostí 

PrihlásenieKrúžková činnosť

Školský rok  2022/2023


Krúžok: "Tvorivá dielnička"

Aktivity tvorivej dielne sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia

detí prostredníctvom tvorby na ploche a aj priestorovej tvorby:

modelovanie, koláže a plastiky z papiera, plastu, skla, textilu a iného

materiálu. Na krúžku si deti zhotovujú jednoduché darčeky, dekoračné

predmety, ozdoby. Krúžok je zameraný na spoznávanie a využitie

rôznych už použitých materiálov (recyklácia) a to prírodný aj umelý

materiál. Tvorivá dielňa má veľký vplyv na rozvíjanie osobnosti

dieťaťa práve z dôvodu, že pri činnostiach tvorivej dielne sa:

§ rozvíja jeho myslenie

§ rozvíja jeho svet poznania nových vecí

§ získava vedomosti a zručnosti o materiáloch a technikách,

§ s ktorými pracuje

§ rozvíja sa jeho estetické cítenie

§ rozvíja sa predstavivosť, fantázia a v neposlednom rade trpezlivosť

§ radosť z vlastnej tvorby

§ značný rozvoj jemnej motoriky.

Vedúca krúžku: Mgr. Anna Marková

 

Čas: utorok: 14,25 – 16,30 hod


___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Literárno – dramatický  krúžok „ Rozprávkovo“

(Rozvoj komunikačných, emocionálnych a sociálnych zručností)

Zameranie krúžku:

Deti a ich kognitívne učenie, rozvoj, divadelná a dramatická výchova

má množstvo výhod pre rast detí. Cieľom lirerárno – dramatického

krúžku je prispievať k posilneniu sociálnych väzieb a pomáhať

deťom rozvíjať emočnú inteligenciu. Zlepšovať fyzické, emocionálne,

sociálne a kognitívne myslenie a viesť k lepšiemu porozumeniu

diania okolo nich. Umožňovať deťom efektívne cvičiť, pozorovať

a komunikovať. Divadelný svet môže pomôcť dieťaťu rozvíjať

dobré jazykové zručnosti. Rozvíjať slovnú zásobu , aktívne počúvať.

Divadelná činnosť pomôže  deťom naučiť sa byť efektívnym

komunikátorom tým, že ho naučí aktívne počúvať a reagovať.

Pochopenie rôznych postáv vo viacerých hrách im pomôže porozumieť

tomu, čo je empatia, súcit. Deti sa na krúžku nielen dobre zabavia

ale  zároveň spoznajú množstvo rozprávkových hrdinov,

postavičiek a zároveň sa môžu stať jednou z nich.

Vedúca krúžku: Mgr. Iveta Zaušková

 

Čas: štvrtok: 14,25 – 16,30 hod.

 

__________________________________________________________________________________________________