Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 2 hostí 

PrihlásenieMuzikoterapia

 

MUZIKOTERAPIA:

 

  • - liečba zvukom a hudbou;

 

  • - hudobná terapia (liečenie prostredníctvom hudby) – terapeutická metóda, systematicky riadená a cielene využívajúca medziľudský zvukový priestor a  hudbu s cieľom zlepšenia, stabilizovania alebo aj znovuobnovenia zdravia;

 

  • - prostredníctvom muzikoterapie sa pôsobí na fyzické, duševné, emocionálne a sociálne problémy u zdravých, ako i postihnutých, narušených a ohrozených ľudí;

 

  • - často sa využíva pri terapii telesne a mentálne postihnutých detí; hudbou je možné vyjadriť celú škálu emócií, a práve toto vyjadrenie hudbou a hudobné vnímanie dokážu muzikoterapeuti, ktorí sú zároveň skúsenými hudobníkmi, rozpoznať a pracovať s ním; liečenie preto veľmi závisí na vzájomnej spolupráci muzikoterapeuta s pacientom;

 

  • - muzikoterapiu chápeme v niekoľkých rovinách: percepčnej – zmyslové vnímanie, na zvukové podnety reaguje dieťa emocionálne (cit, emócie, afekt), emócie podnecujú telesný pohyb alebo sociálnu interakciu; ak dokáže dieťa hudobný zážitok verbálne – slovne pomenovať – rovnako rozvíja kognitívnu rovinu – oblasť poznania.

 

 

V našej špeciálnej základnej škole je muzikoterapia súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Muzikoterapia so sebou naším deťom prináša priestor na neverbálnu komunikáciu, takže nevyslovené hovorené slovo nie je prekážkou. Hudba im otvára široké možnosti sebavyjadrenia, intuitívne hudobné tvorenie, kreslenie pocitov prirodzeným a spontánnym spôsobom hry na jednoduchých hudobných nástrojoch. Poskytuje hlboký zážitok relaxácie, čo napomáha k  celkovému uvoľneniu spazmov v tele, upokojeniu mysle a emócií.

Myslíme si, že deti s  autizmom a viacnásobným znevýhodnením potrebujú terapie, ktoré im napomôžu k  stimulácii tých schopností, ktoré zvládajú a cez ne rozvíjajú tie, ktoré nemajú zvládnuté.

Terapie sú nevyhnutnosťou v živote akéhokoľvek človeka, ale vlastne každej živej bytosti.